Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia Hà Nội (1993-2018)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66778Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia Hà Nội (1993-2018)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66778