Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện (Sách chuyên khảo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66779Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện (Sách chuyên khảo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66779