Kết nối tri thức - thúc đẩy sáng tạo

https://lic.vnu.edu.vn/vi/content/ket-noi-tri-thuc-thuc-day-sang-tao
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66822Kết nối tri thức - thúc đẩy sáng tạo

https://lic.vnu.edu.vn/vi/content/ket-noi-tri-thuc-thuc-day-sang-tao
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66822