Xây dựng quy trình phân tích đa hình gen Cyp2c9*3 liên quan đến đáp ứng điều trị thuốc chống đông Acenocoumarol ở người bệnh sau thay van tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66828Xây dựng quy trình phân tích đa hình gen Cyp2c9*3 liên quan đến đáp ứng điều trị thuốc chống đông Acenocoumarol ở người bệnh sau thay van tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66828