Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở thông qua dạy chuyên đề “Các dạng toán liên quan đến ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66829Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở thông qua dạy chuyên đề “Các dạng toán liên quan đến ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66829