Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6682Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6682