Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66852

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66852