Phân tích thành phần hóa học của lá mơ lông Việt Nam (Paederia lanuginosa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66854Phân tích thành phần hóa học của lá mơ lông Việt Nam (Paederia lanuginosa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66854