Nghiên cứu tác dụng ức chế enzym α- Glucosidase và enzym PTP1B In vitro của dịch chiết lá cây ổi (Psidium Guajava L.) trồng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66858Nghiên cứu tác dụng ức chế enzym α- Glucosidase và enzym PTP1B In vitro của dịch chiết lá cây ổi (Psidium Guajava L.) trồng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66858