Nghiên cứu tác dụng điều trị đái tháo đường của cao chiết nước lá cây xấu hổ (mimosa pudica linn.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66859Nghiên cứu tác dụng điều trị đái tháo đường của cao chiết nước lá cây xấu hổ (mimosa pudica linn.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66859