Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao giàu saponin của dược liệu sâm Vũ diệp ( Panax bipinnatifidus Seem.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66862Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao giàu saponin của dược liệu sâm Vũ diệp ( Panax bipinnatifidus Seem.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66862