Lựa chọn quy trình tách chiết DNA tổng số và bước đầu phân tích đa dạng di truyền nguồn gen dây thường xuân (Hedera nepalensis k.koch) ở Việt Nam dựa trên chỉ thị GBSSI

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66864Lựa chọn quy trình tách chiết DNA tổng số và bước đầu phân tích đa dạng di truyền nguồn gen dây thường xuân (Hedera nepalensis k.koch) ở Việt Nam dựa trên chỉ thị GBSSI

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66864