Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66868Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66868