Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66872

Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66872