Khảo sát nồng độ tối thiểu ức chế của thuốc Isoniazid trên bệnh nhân lao phổi tại ba bệnh viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66875Khảo sát nồng độ tối thiểu ức chế của thuốc Isoniazid trên bệnh nhân lao phổi tại ba bệnh viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66875