Tiến hóa cấu trúc địa chất và môi trường trầm tích Miocen khu vực bể phú khánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67008Tiến hóa cấu trúc địa chất và môi trường trầm tích Miocen khu vực bể phú khánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67008