Ứng dụng trắc lượng thư mục trong việc tạo lập, kiểm soát, quản lý và đánh giá thông tin số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67017Ứng dụng trắc lượng thư mục trong việc tạo lập, kiểm soát, quản lý và đánh giá thông tin số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67017