Khai thác dữ liệu người dùng đóng góp giúp nâng cao hiệu quả thực thi phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67019Khai thác dữ liệu người dùng đóng góp giúp nâng cao hiệu quả thực thi phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67019