Báo cáo đề dẫn hội thảo: " Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - dữ liệu - con người"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67025Báo cáo đề dẫn hội thảo: " Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - dữ liệu - con người"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67025