Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLưu, Thị Kim Anh-
dc.date.accessioned2019-09-06T03:14:11Z-
dc.date.available2019-09-06T03:14:11Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Nguyễn Anh Tuấn (2018). “Dạy học theo dự án – Phương pháp dạy học hiệu quả trong dạy học và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên“, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018 2. Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học theo dự án - từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số (28). 3. Nguyễn Thị Diệu Thảo (2009). Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên Trung học cơ sở môn công nghệ. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 4. Nguyễn Xuân Thức (2012). “Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội“, Tạp chí Tâm lý học, số 5 (158), tháng 05 năm 2012. 5. Hạnh Thư (2017). Kỹ năng nghiên cứu – Hành trang không thể thiếu đối với mỗi sinh viên, tháng 11 năm 2017 http://ueb.vnu.edu.vn/Subfiveyear/54/newsdetail/NC_TD/19796/ky-nang-nghien-cuu--hanh-trangkhong-the-thieu-doi-voi-moi-sinh-vien.htm 6. Thế Hùng (2018). “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên“, Báo Dân trí, ngày 28 tháng 08 năm 2018 h t t p s : / / d a n t r i . c o m . v n / k h u y e n - h o c / d a y- m a n h - n g h i e n - c u u - k h o a - h o c - t r o n g - s i n h - vien-20180828075242263.htm 7. Cẩm Hằng, Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên http://htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-doi-voi-sinh-vien.html 8. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9. Quy chế đào tạo và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67105-
dc.description.abstractTrong giáo dục đại học, bên cạnh việc dạy và học, công tác phát triển NCKH của giảng viên và sinh viên cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng NCKH của sinh viên hiện nay còn rất hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao kỹ năng NCKH của sinh viên là mối quan tâm và cũng là thách thức không nhỏ của hầu hết các giảng viên đại học. Trong bài tham luận này, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào hướng dẫn NCKH của sinh viên. Hoạt động này hiện đang được áp dụng cho sinh viên năm thứ 2 tại khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nhằm nâng cao kỹ năng NCKH cho sinh viên. In university education, scientific research has been playing a vital role for lecturers and students. However, it is the fact that research skills are now very limited to majority of students. It brings a huge challenge for lecturers to motivate these skillset of the students. In this thesis, we would share our education activity using pedagogy by project for student research. This activity is applicable for secondyear students in French Department – University of Languages and International Studies.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectNCKH sinh viênvi
dc.subjectKỹ năng NCKHvi
dc.subjectDạy học theo dự ánvi
dc.titleNÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 KHOA PHÁP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHNvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
dc.contributor.schoolTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.description.generalnoteStudent scientific research, research skill, pedagogy by project.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Lưu Thị Kim Anh.pdf
  • Size : 5,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLưu, Thị Kim Anh-
  dc.date.accessioned2019-09-06T03:14:11Z-
  dc.date.available2019-09-06T03:14:11Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Nguyễn Anh Tuấn (2018). “Dạy học theo dự án – Phương pháp dạy học hiệu quả trong dạy học và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên“, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018 2. Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học theo dự án - từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số (28). 3. Nguyễn Thị Diệu Thảo (2009). Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên Trung học cơ sở môn công nghệ. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 4. Nguyễn Xuân Thức (2012). “Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội“, Tạp chí Tâm lý học, số 5 (158), tháng 05 năm 2012. 5. Hạnh Thư (2017). Kỹ năng nghiên cứu – Hành trang không thể thiếu đối với mỗi sinh viên, tháng 11 năm 2017 http://ueb.vnu.edu.vn/Subfiveyear/54/newsdetail/NC_TD/19796/ky-nang-nghien-cuu--hanh-trangkhong-the-thieu-doi-voi-moi-sinh-vien.htm 6. Thế Hùng (2018). “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên“, Báo Dân trí, ngày 28 tháng 08 năm 2018 h t t p s : / / d a n t r i . c o m . v n / k h u y e n - h o c / d a y- m a n h - n g h i e n - c u u - k h o a - h o c - t r o n g - s i n h - vien-20180828075242263.htm 7. Cẩm Hằng, Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên http://htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-doi-voi-sinh-vien.html 8. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9. Quy chế đào tạo và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67105-
  dc.description.abstractTrong giáo dục đại học, bên cạnh việc dạy và học, công tác phát triển NCKH của giảng viên và sinh viên cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng NCKH của sinh viên hiện nay còn rất hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao kỹ năng NCKH của sinh viên là mối quan tâm và cũng là thách thức không nhỏ của hầu hết các giảng viên đại học. Trong bài tham luận này, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào hướng dẫn NCKH của sinh viên. Hoạt động này hiện đang được áp dụng cho sinh viên năm thứ 2 tại khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nhằm nâng cao kỹ năng NCKH cho sinh viên. In university education, scientific research has been playing a vital role for lecturers and students. However, it is the fact that research skills are now very limited to majority of students. It brings a huge challenge for lecturers to motivate these skillset of the students. In this thesis, we would share our education activity using pedagogy by project for student research. This activity is applicable for secondyear students in French Department – University of Languages and International Studies.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectNCKH sinh viênvi
  dc.subjectKỹ năng NCKHvi
  dc.subjectDạy học theo dự ánvi
  dc.titleNÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 KHOA PHÁP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHNvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
  dc.contributor.schoolTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.description.generalnoteStudent scientific research, research skill, pedagogy by project.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Lưu Thị Kim Anh.pdf
  • Size : 5,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :