Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6722Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6722