Vấn đề mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và người đọc trong tư duy lí luận văn học hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67324Vấn đề mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và người đọc trong tư duy lí luận văn học hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67324