Đặc điểm thành ngữ đối tiếng Hán và các phương thức chuyển dịch từ Hán sang Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67436Đặc điểm thành ngữ đối tiếng Hán và các phương thức chuyển dịch từ Hán sang Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67436