Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Ngọc Diệp-
dc.date.accessioned2019-09-30T07:44:09Z-
dc.date.available2019-09-30T07:44:09Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Anthony, L. (1999). Writing Research Article Introductions in Sofware Engineering: How Accurate is a Standard Model? IEEE Transactions on Professional Communication, 42 (1), 38-46. 2. Bhatia, V. K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Setings. London: Longman. 3. Lewin, R. A., & Jordan, D.K. (1981). The Predominance of English and the Potential use of Esperanto for Abstracts of Scientifc Articles. In M. Kageyama, K. Nakamura, T. Oshima, &T. Uchida, (Eds.), Science and Scientists (pp. 433-441). Tokyo: Japan Scientifc Societies Press. 4. Mirador, J. F. (2000). A Move Analysis of Writen Feedback in Higher Education. RELC Journal, 31 (1): 45-60. 5. Najjar, H. (1990). Arabic as a Research Language: The Case of the Agricultural Sciences. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan. 6. Richards, J. C.,& Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Fourth Edition. London: Longman. 7. Swales, J. M. (1981). Aspects of Article Introductions. Birmingham, England: LSU, University of Aston. 8. Swales, J. M. (1990).Genre Analysis: English in Academic and Research Setings. New York: Cambridge University.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67478-
dc.description.abstractThis study used the CARS model developed by the researcher John Swales (1990) to answer the question about rhetoric patterns and linguistic characteristics of the introduction section in research articles in the maritime feld. The data consists of 15 article introductions written in English by Vietnamese authors taken from VMU Maritime Technology Journal of Vietnam. The results of the study show that more than 60% of the introduction sections included all three moves, Move 1 is the most frequently used, while Move 3 is the least. This study can be a useful reference for Vietnamese maritime technology researchers, helping them save time and effort in writing an article’s introduction, meeting the basic standards of the international scholarly journals. Nghiên cứu này sử dụng mô hình CARS do nhà nghiên cứu John Swales (1990) phát triển để trả lời câu hỏi về kết cấu tu từ và đặc điểm ngôn ngữ của phần mở đầu bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải. Dữ liệu gồm 15 bài báo viết bằng tiếng Anh của các tác giả người Việt được lấy từ tạp chí công Công nghệ Hàng hải của trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 60% phần mở đầu đều bao gồm đầy đủ 3 hành động tu từ (moves). Tần suất sử dụng Hành động tu từ 1 (Move 1) là nhiều nhất trong khi Hành động tu từ 3 (Move 3) là ít nhất. Nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà nghiên cứu công nghệ hàng hải Việt Nam, giúp họ tiết kiệm được thời gian và công sức trong việc viết phần mở đầu bài báo, đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản của các tạp chí khoa học quốc tế.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isoenvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectGenre analysisvi
dc.subjectResearch articlevi
dc.subjectIntroductionvi
dc.subjectMaritime industryvi
dc.titleA GENRE ANALYSIS OF RESEARCH ARTICLE INTRODUCTIONS IN MARITIME INDUSTRY IN ENGLISH BY VIETNAMESE WRITERSvi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP.pdf
  • Size : 9,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Ngọc Diệp-
  dc.date.accessioned2019-09-30T07:44:09Z-
  dc.date.available2019-09-30T07:44:09Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Anthony, L. (1999). Writing Research Article Introductions in Sofware Engineering: How Accurate is a Standard Model? IEEE Transactions on Professional Communication, 42 (1), 38-46. 2. Bhatia, V. K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Setings. London: Longman. 3. Lewin, R. A., & Jordan, D.K. (1981). The Predominance of English and the Potential use of Esperanto for Abstracts of Scientifc Articles. In M. Kageyama, K. Nakamura, T. Oshima, &T. Uchida, (Eds.), Science and Scientists (pp. 433-441). Tokyo: Japan Scientifc Societies Press. 4. Mirador, J. F. (2000). A Move Analysis of Writen Feedback in Higher Education. RELC Journal, 31 (1): 45-60. 5. Najjar, H. (1990). Arabic as a Research Language: The Case of the Agricultural Sciences. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan. 6. Richards, J. C.,& Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Fourth Edition. London: Longman. 7. Swales, J. M. (1981). Aspects of Article Introductions. Birmingham, England: LSU, University of Aston. 8. Swales, J. M. (1990).Genre Analysis: English in Academic and Research Setings. New York: Cambridge University.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67478-
  dc.description.abstractThis study used the CARS model developed by the researcher John Swales (1990) to answer the question about rhetoric patterns and linguistic characteristics of the introduction section in research articles in the maritime feld. The data consists of 15 article introductions written in English by Vietnamese authors taken from VMU Maritime Technology Journal of Vietnam. The results of the study show that more than 60% of the introduction sections included all three moves, Move 1 is the most frequently used, while Move 3 is the least. This study can be a useful reference for Vietnamese maritime technology researchers, helping them save time and effort in writing an article’s introduction, meeting the basic standards of the international scholarly journals. Nghiên cứu này sử dụng mô hình CARS do nhà nghiên cứu John Swales (1990) phát triển để trả lời câu hỏi về kết cấu tu từ và đặc điểm ngôn ngữ của phần mở đầu bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải. Dữ liệu gồm 15 bài báo viết bằng tiếng Anh của các tác giả người Việt được lấy từ tạp chí công Công nghệ Hàng hải của trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 60% phần mở đầu đều bao gồm đầy đủ 3 hành động tu từ (moves). Tần suất sử dụng Hành động tu từ 1 (Move 1) là nhiều nhất trong khi Hành động tu từ 3 (Move 3) là ít nhất. Nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà nghiên cứu công nghệ hàng hải Việt Nam, giúp họ tiết kiệm được thời gian và công sức trong việc viết phần mở đầu bài báo, đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản của các tạp chí khoa học quốc tế.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isoenvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectGenre analysisvi
  dc.subjectResearch articlevi
  dc.subjectIntroductionvi
  dc.subjectMaritime industryvi
  dc.titleA GENRE ANALYSIS OF RESEARCH ARTICLE INTRODUCTIONS IN MARITIME INDUSTRY IN ENGLISH BY VIETNAMESE WRITERSvi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP.pdf
  • Size : 9,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :