Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hà-
dc.date.accessioned2019-09-30T07:55:35Z-
dc.date.available2019-09-30T07:55:35Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Aguilar, M., & Munoz, C (2013). The effect of profciency on CLIL benefts in engineering students in Spain. International Journal of Applied Linguistics, 24 (1), 1-18. 2. Airey, J., & Linder, C (2006). Language and the experience of learning university physics in Sweden. European Journal of Physics, 27 (3), 553-560, 3. Bang, H. (2007). An analysis of university students’ perception regarding English medium instruction. Unpublished MA thesis: Seoul: Korea. 4. Björkman, B. (2011). “Pragmatic strategies in English as an academic lingua franca: ways of achieving communicative effectiveness?” Journal of Pragmatics 43, 950-964. 5. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2008). Đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Retrieved from htp://vanban.moet.gov. vn/resources/eduportal/uploads/2009/t910_1505-QD-TTg.pdf. 6. Byun, K., Chu, H., Kim, M., Park, I., & Jung, J. (2011). English medium teaching in Korean Higher Education: Policy debates and reality. Higher Education, 62 (4), 431-449. 7. Chang, Y. Y (2010). English medium instruction for subject courses in tertiary education: Reactions from Taiwanese undergraduate students. Taiwan International ESP Journal, 2 (1), 55-84. 8. Cho, D.W (2012). English medium instruction in the university context of Korea: Trade off between teaching outcomes and media-initiated university ranking. The Journal of Asia TEFL, 9 (4), 135-163. 9. Coleman, J.A. (2006). English medium instruction in European higher education. Language Teaching, 39, 1-14. 10. Coleman, H (2011a). Allocating resources for English: The case of Indonesia’s English medium international standard schools. In H. Coleman (Ed.) Dreams and realities: Developing countries and the English language (pp. 87-112). London: British Council. 11. Coleman, H (2011b). Developing countries and the English language: Rhetoric, risks, roles and recommendations. In H. Coleman (Ed.) Dreams and realities: Developing countries and the English language (pp. 9-22). London: British Council. 12. Costa, F., & Coleman, J.A. (2012). A survey of English medium instruction in Italian higher education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (1), 3-19.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 115 13. Dafouz, E., Camacho-Minano, M.M (2016). Exploring the impact of English medium instruction on university student academic achievement: The case of accounting. English for Specifc Purposes 44 14. Darden, J., (2015). English as a medium of instruction – A growing global phenomenon. Retrieved on November 10 2017 from htps://www.britishcouncil.es/.../british_council_ english_as_a_medium 15. Doiz, A., Lasagabaster, D., & Siera, J. M (2012). English medium instruction at universities: Global challenges. Bristol: Multilingual Maters. 16. Graddol, D (2006). English Next. London: British Council. 17. Hải Vân (2016). Nâng cao hiệu quả của chương trình tiên tiến. Retrieved on February 20 2017 from htp://congly.vn/xahoi/giaoduc/nang-cao-hieu-qua-cua-chuong-trinh-tientien-191574.html 18. Hamid, M.O., Nguyen, H.T.M., & Baldauf Jr, R.B. (2013) Medium of instruction in Asia: Context, processes and outcomes. Current Issues in Language Planning, 14 (1), 1-15. 19. Heugh, K. (2002). The case against bilingual and multilingual education in South Africa: Laying bare the myths. Perspective in education, 20, 171-198. 20. Hong, S., Kim, K., Jung, Y., & Park, S. (2004). A survey of undergraduate courses given in English. Technical Report 08-1, POSTECH Centre for Innovative Teaching and Learning. 21. Hu, G.., Li, L., & Lei, J. (2013). English medium instruction at a Chinese University: Rhetoric and reality. Language Policy, 13 (1), 21-40. 22. Ibrahim, J. (2001, November). The implementation of EMI (English Medium Instruction in Indonesia universities: Its opportunities, its threats, its problems and its possible solutions. Paper presented at the 49th International TEFLIN Conference in Bali. 23. Jensen, H.P., & Johannesson, H. (1995). Engineering courses taught in English: An experience from Denmark. European Journal of Engineering Education, 16 (4), 309-316. 24. Kim, S. (2011). Content-based instruction in English as L2: Globalization of higher education or downgradation of instruction. Paper presented at the 8th ASIA TEFL Conference, Hanoi. 25. Kim, E. G., Kwen, S.O., & Kim J. (2017). Korean Engineering students’ perceptions of English medium instruction (EMI) and L1 use in EMI classes, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (2), 130 -145. 26. Lagabaster, D. (2008). Foreign language competence in content and language integrated courses. The Open Applied Linguistics Journal, 1(11), 30-41. 27. Lee, E., Kim, K., & Jung, Y. (2004). Major courses taught in English: A survey for effective EMI. Technical report 04-1, POSTECH centre for Innovative Teaching and Learning. 28. Le, D. M (2012). English as a medium of instruction at tertiary education system in Vietnam. The Journal of ASIA TEFL, 9 (2), 97-122.116 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 29. McKay, S. L. (2014). Commentary: English-medium education in the global society – Findings and implications. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 52(2), 221-228. doi:10.1515/iral-2014-0010 30. Minh Hương (2017). Đào tạo nhân lực đại học chất lượng cao còn nhiều trở ngại. Retrieved on February 20 2017 from htp://vov.vn/xahoi/dao-tao-nhan-luc-dai-hoc-chatluong-cao-con-nhieu-tro-ngai-583870. 31. Nguyen, H. T., Hamid, M. O., & Moni, K. (2016). English-medium instruction and selfgovernance in higher education: The journey of a Vietnamese university through the institutional autonomy regime. Higher Education, 72(5), 669-683. doi:10.1007/s10734-015-9970-y 32. Nguyen, H. T., Walkinshaw, I., & Pham, H. H. (2017). EMI programs in a Vietnamese university: Language, pedagogy and policy issues. In B. Fenton-Smith, P. Humphreys, & I. Walkinshaw (Eds.), English medium of instruction in higher education in Asia-Pacifc: From policy to pedagogy (pp. 37-52). Switzerland: Springer. 33. Piller, J., & Cho, J. (2013). Neoliberalism as language policy. Language in Society, 42 (1), 23-44. 34. Sert, N (2008). The language of instruction dilemma in the Turkish context. System, 36, 156-171. 35. Tamtam, A. G., Gallagher, F., Olabi, A.G. & Naher, S. (2012). A comparative study of the implementation of EMI in Europe, Asia and Africa. Procedia- Social and behavioral Sciences, 47, 1417-1425. 36. Thủ tưởng Chính phủ (2008). Quyết định số 1400/QD-TTg về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2010”. Retrieved from htp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_ id=1&_page=18&mode=detail&document_id=78437 37. Uys, M., Walt, J. Van der., Berg, R. Van der., & Botha, S (2007). English medium instruction: a situation analysis. South African Journal of Education, 27 (1), 69-72. 38. Van der Walt. (2013). Multilingual higher education: Beyond English medium orientations. Bristol, England: Multilingual Maters. 39. Vinke, A. A. (1995). English as a medium of instruction in Dutch engineering education. Delf: Delf University Press. 40. Vu, T.T. Nha & Burns, A. (2014) English as a Medium of Instruction: Challenges for Vietnamese Tertiary Lecturers. The Journal of Asia TEFL, 11 (3), 1-31. 41. William, D.G. (2015). A systematic review of English medium instruction (EMI) and implications for the South Korean higher education context. ELTWorldOnline- Special Issue on CLIL, 1-23.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67480-
dc.description.abstractHiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh đối với việc học kiến thức chuyên ngành và năng lực tiếng Anh của sinh viên; (2) Thực trạng học chuyên ngành bằng tiếng Anh hiện nay tại các trường đại học ở Việt Nam. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Việt Nam. As higher education across the world is trying to become internationalized, English as a Medium of Instruction (EMI) is rapidly becoming a mainstream in contexts where English has traditionally held a foreign language status. This change in the language of instruction has raised a number of concerns about the efciency of these EMI courses. Based on the review and analysis of previous studies on EMI practices at higher education level all over the world, the present report focuses on the following main parts: (1) effects of EMI on students’ disciplinary content learning and English profciency; (2) current EMI situation and practices in Vietnamese universities. From these analyses, the author gives some recommendations for further research in order to improve the quality of EMI courses in Vietnamvi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectDạy chuyên ngành bằng tiếng Anhvi
dc.subjectGiáo dục đại họcvi
dc.subjectKiến thức chuyên ngànhvi
dc.subjectNăng lực tiếng Anhvi
dc.titleMỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH Ở BẬC ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAMvi
dc.typeVideovi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolĐại học Giao thông Vận tảivi
dc.description.generalnoteEnglish as a medium of instruction, content learning, English profciency, higher education.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf
  • Size : 9,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hà-
  dc.date.accessioned2019-09-30T07:55:35Z-
  dc.date.available2019-09-30T07:55:35Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Aguilar, M., & Munoz, C (2013). The effect of profciency on CLIL benefts in engineering students in Spain. International Journal of Applied Linguistics, 24 (1), 1-18. 2. Airey, J., & Linder, C (2006). Language and the experience of learning university physics in Sweden. European Journal of Physics, 27 (3), 553-560, 3. Bang, H. (2007). An analysis of university students’ perception regarding English medium instruction. Unpublished MA thesis: Seoul: Korea. 4. Björkman, B. (2011). “Pragmatic strategies in English as an academic lingua franca: ways of achieving communicative effectiveness?” Journal of Pragmatics 43, 950-964. 5. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2008). Đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Retrieved from htp://vanban.moet.gov. vn/resources/eduportal/uploads/2009/t910_1505-QD-TTg.pdf. 6. Byun, K., Chu, H., Kim, M., Park, I., & Jung, J. (2011). English medium teaching in Korean Higher Education: Policy debates and reality. Higher Education, 62 (4), 431-449. 7. Chang, Y. Y (2010). English medium instruction for subject courses in tertiary education: Reactions from Taiwanese undergraduate students. Taiwan International ESP Journal, 2 (1), 55-84. 8. Cho, D.W (2012). English medium instruction in the university context of Korea: Trade off between teaching outcomes and media-initiated university ranking. The Journal of Asia TEFL, 9 (4), 135-163. 9. Coleman, J.A. (2006). English medium instruction in European higher education. Language Teaching, 39, 1-14. 10. Coleman, H (2011a). Allocating resources for English: The case of Indonesia’s English medium international standard schools. In H. Coleman (Ed.) Dreams and realities: Developing countries and the English language (pp. 87-112). London: British Council. 11. Coleman, H (2011b). Developing countries and the English language: Rhetoric, risks, roles and recommendations. In H. Coleman (Ed.) Dreams and realities: Developing countries and the English language (pp. 9-22). London: British Council. 12. Costa, F., & Coleman, J.A. (2012). A survey of English medium instruction in Italian higher education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (1), 3-19.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 115 13. Dafouz, E., Camacho-Minano, M.M (2016). Exploring the impact of English medium instruction on university student academic achievement: The case of accounting. English for Specifc Purposes 44 14. Darden, J., (2015). English as a medium of instruction – A growing global phenomenon. Retrieved on November 10 2017 from htps://www.britishcouncil.es/.../british_council_ english_as_a_medium 15. Doiz, A., Lasagabaster, D., & Siera, J. M (2012). English medium instruction at universities: Global challenges. Bristol: Multilingual Maters. 16. Graddol, D (2006). English Next. London: British Council. 17. Hải Vân (2016). Nâng cao hiệu quả của chương trình tiên tiến. Retrieved on February 20 2017 from htp://congly.vn/xahoi/giaoduc/nang-cao-hieu-qua-cua-chuong-trinh-tientien-191574.html 18. Hamid, M.O., Nguyen, H.T.M., & Baldauf Jr, R.B. (2013) Medium of instruction in Asia: Context, processes and outcomes. Current Issues in Language Planning, 14 (1), 1-15. 19. Heugh, K. (2002). The case against bilingual and multilingual education in South Africa: Laying bare the myths. Perspective in education, 20, 171-198. 20. Hong, S., Kim, K., Jung, Y., & Park, S. (2004). A survey of undergraduate courses given in English. Technical Report 08-1, POSTECH Centre for Innovative Teaching and Learning. 21. Hu, G.., Li, L., & Lei, J. (2013). English medium instruction at a Chinese University: Rhetoric and reality. Language Policy, 13 (1), 21-40. 22. Ibrahim, J. (2001, November). The implementation of EMI (English Medium Instruction in Indonesia universities: Its opportunities, its threats, its problems and its possible solutions. Paper presented at the 49th International TEFLIN Conference in Bali. 23. Jensen, H.P., & Johannesson, H. (1995). Engineering courses taught in English: An experience from Denmark. European Journal of Engineering Education, 16 (4), 309-316. 24. Kim, S. (2011). Content-based instruction in English as L2: Globalization of higher education or downgradation of instruction. Paper presented at the 8th ASIA TEFL Conference, Hanoi. 25. Kim, E. G., Kwen, S.O., & Kim J. (2017). Korean Engineering students’ perceptions of English medium instruction (EMI) and L1 use in EMI classes, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (2), 130 -145. 26. Lagabaster, D. (2008). Foreign language competence in content and language integrated courses. The Open Applied Linguistics Journal, 1(11), 30-41. 27. Lee, E., Kim, K., & Jung, Y. (2004). Major courses taught in English: A survey for effective EMI. Technical report 04-1, POSTECH centre for Innovative Teaching and Learning. 28. Le, D. M (2012). English as a medium of instruction at tertiary education system in Vietnam. The Journal of ASIA TEFL, 9 (2), 97-122.116 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 29. McKay, S. L. (2014). Commentary: English-medium education in the global society – Findings and implications. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 52(2), 221-228. doi:10.1515/iral-2014-0010 30. Minh Hương (2017). Đào tạo nhân lực đại học chất lượng cao còn nhiều trở ngại. Retrieved on February 20 2017 from htp://vov.vn/xahoi/dao-tao-nhan-luc-dai-hoc-chatluong-cao-con-nhieu-tro-ngai-583870. 31. Nguyen, H. T., Hamid, M. O., & Moni, K. (2016). English-medium instruction and selfgovernance in higher education: The journey of a Vietnamese university through the institutional autonomy regime. Higher Education, 72(5), 669-683. doi:10.1007/s10734-015-9970-y 32. Nguyen, H. T., Walkinshaw, I., & Pham, H. H. (2017). EMI programs in a Vietnamese university: Language, pedagogy and policy issues. In B. Fenton-Smith, P. Humphreys, & I. Walkinshaw (Eds.), English medium of instruction in higher education in Asia-Pacifc: From policy to pedagogy (pp. 37-52). Switzerland: Springer. 33. Piller, J., & Cho, J. (2013). Neoliberalism as language policy. Language in Society, 42 (1), 23-44. 34. Sert, N (2008). The language of instruction dilemma in the Turkish context. System, 36, 156-171. 35. Tamtam, A. G., Gallagher, F., Olabi, A.G. & Naher, S. (2012). A comparative study of the implementation of EMI in Europe, Asia and Africa. Procedia- Social and behavioral Sciences, 47, 1417-1425. 36. Thủ tưởng Chính phủ (2008). Quyết định số 1400/QD-TTg về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2010”. Retrieved from htp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_ id=1&_page=18&mode=detail&document_id=78437 37. Uys, M., Walt, J. Van der., Berg, R. Van der., & Botha, S (2007). English medium instruction: a situation analysis. South African Journal of Education, 27 (1), 69-72. 38. Van der Walt. (2013). Multilingual higher education: Beyond English medium orientations. Bristol, England: Multilingual Maters. 39. Vinke, A. A. (1995). English as a medium of instruction in Dutch engineering education. Delf: Delf University Press. 40. Vu, T.T. Nha & Burns, A. (2014) English as a Medium of Instruction: Challenges for Vietnamese Tertiary Lecturers. The Journal of Asia TEFL, 11 (3), 1-31. 41. William, D.G. (2015). A systematic review of English medium instruction (EMI) and implications for the South Korean higher education context. ELTWorldOnline- Special Issue on CLIL, 1-23.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67480-
  dc.description.abstractHiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh đối với việc học kiến thức chuyên ngành và năng lực tiếng Anh của sinh viên; (2) Thực trạng học chuyên ngành bằng tiếng Anh hiện nay tại các trường đại học ở Việt Nam. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Việt Nam. As higher education across the world is trying to become internationalized, English as a Medium of Instruction (EMI) is rapidly becoming a mainstream in contexts where English has traditionally held a foreign language status. This change in the language of instruction has raised a number of concerns about the efciency of these EMI courses. Based on the review and analysis of previous studies on EMI practices at higher education level all over the world, the present report focuses on the following main parts: (1) effects of EMI on students’ disciplinary content learning and English profciency; (2) current EMI situation and practices in Vietnamese universities. From these analyses, the author gives some recommendations for further research in order to improve the quality of EMI courses in Vietnamvi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectDạy chuyên ngành bằng tiếng Anhvi
  dc.subjectGiáo dục đại họcvi
  dc.subjectKiến thức chuyên ngànhvi
  dc.subjectNăng lực tiếng Anhvi
  dc.titleMỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH Ở BẬC ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAMvi
  dc.typeVideovi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolĐại học Giao thông Vận tảivi
  dc.description.generalnoteEnglish as a medium of instruction, content learning, English profciency, higher education.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf
  • Size : 9,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :