Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hảo-
dc.date.accessioned2019-09-30T08:57:37Z-
dc.date.available2019-09-30T08:57:37Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung (2002), Ngữ pháp tiếng Việt, tập 1, Hà Nội: Nxb Giáo dục Hà Nội. 2. Đỗ Hữu Châu (1999), Các bình diện của từ và từ tiếng Việt, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. 房玉清(2001),实用汉语语法(修订本),北京: 北京大学出版社。 4. 李海霞(2002),汉语动物命名研究,四川:巴蜀书社。 5. 万艺玲(2000),汉语词汇教程,北京: 北京语言大学出版社。 6. 许余龙(2010),对比语言学(第二版),上海: 上海外语教育出版社。 7. 葛本仪(1985),汉语的造词与构词,文史哲,第4期: 28-33。 8. 周晓燕(2012),汉语动物词研究,吉林大学博士论文。vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67491-
dc.description.abstract在自然界,鸟类是所有脊椎动物中外形最美丽、声音最悦耳、深受人们喜爱 的一类动物。汉越两种语言都有大量鸟类名称。中国和越南山水相连,汉语和越南 语之间具有一种特别密切的关系。但同时,两种语言也呈现出鲜明的个性特征。其 中之一体现在鸟类名称构词法方面上。本研究在考察665个汉语鸟类名称和336个越 南语鸟类名称构词法的基础上,发现无论是汉语还是越南语,合成词名称数量都占 绝大多数的,其中,偏正式名称在两种语言中都占上风。因此,可以得出汉语鸟类 名称典型的构造形式为“区别语素+类属语素”,越南语鸟类名称典型的构造形式为“ 类属语素+区别语素”。此外,越南语单音节鸟类名称的比例接近汉语的两倍。原因 在于越南语的复音化趋势没有汉语那么强烈,而且越南语从汉语借来的词相当多。 In nature, birds are the most beautiful, sweetest and most beloved of all vertebrates. Both Chinese and Vietnamese languages have a large number of bird names. China and Vietnam are linked by mountains and rivers, and there is a particularly close relationship between Chinese and Vietnamese. However, at the same time, two languages also present a distinct personality characteristics and reflect on the name of the birds. Based on the survey of the names of 665 Chinese birds and 336 Vietnamese birds, this research analyzes and compares the similarities and differences between the formation of bird names in two languages. These names are mostly formed by compounding method. The typical construction form of Chinese bird names is “differential morpheme + classifed morpheme” whereas the typical construction form of Vietnamese bird names is “classifed morpheme + differential morpheme”. In addition, monosyllabic bird names in Vietnamese are nearly twice that of Chinese. The reason is that the polyphonic trend in Vietnamese is not as strong as Chinese, and there are a lot of words borrowed from Chinese.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isozhvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subject构词法vi
dc.subject鸟类名称vi
dc.subject汉语vi
dc.subject越南语vi
dc.subject对比分析vi
dc.title汉越鸟类名称构词法对比研究vi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
dc.description.generalnoteWord formation, bird names, Chinese, Vietnamese, contrastive analysis.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hảo-
  dc.date.accessioned2019-09-30T08:57:37Z-
  dc.date.available2019-09-30T08:57:37Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung (2002), Ngữ pháp tiếng Việt, tập 1, Hà Nội: Nxb Giáo dục Hà Nội. 2. Đỗ Hữu Châu (1999), Các bình diện của từ và từ tiếng Việt, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. 房玉清(2001),实用汉语语法(修订本),北京: 北京大学出版社。 4. 李海霞(2002),汉语动物命名研究,四川:巴蜀书社。 5. 万艺玲(2000),汉语词汇教程,北京: 北京语言大学出版社。 6. 许余龙(2010),对比语言学(第二版),上海: 上海外语教育出版社。 7. 葛本仪(1985),汉语的造词与构词,文史哲,第4期: 28-33。 8. 周晓燕(2012),汉语动物词研究,吉林大学博士论文。vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67491-
  dc.description.abstract在自然界,鸟类是所有脊椎动物中外形最美丽、声音最悦耳、深受人们喜爱 的一类动物。汉越两种语言都有大量鸟类名称。中国和越南山水相连,汉语和越南 语之间具有一种特别密切的关系。但同时,两种语言也呈现出鲜明的个性特征。其 中之一体现在鸟类名称构词法方面上。本研究在考察665个汉语鸟类名称和336个越 南语鸟类名称构词法的基础上,发现无论是汉语还是越南语,合成词名称数量都占 绝大多数的,其中,偏正式名称在两种语言中都占上风。因此,可以得出汉语鸟类 名称典型的构造形式为“区别语素+类属语素”,越南语鸟类名称典型的构造形式为“ 类属语素+区别语素”。此外,越南语单音节鸟类名称的比例接近汉语的两倍。原因 在于越南语的复音化趋势没有汉语那么强烈,而且越南语从汉语借来的词相当多。 In nature, birds are the most beautiful, sweetest and most beloved of all vertebrates. Both Chinese and Vietnamese languages have a large number of bird names. China and Vietnam are linked by mountains and rivers, and there is a particularly close relationship between Chinese and Vietnamese. However, at the same time, two languages also present a distinct personality characteristics and reflect on the name of the birds. Based on the survey of the names of 665 Chinese birds and 336 Vietnamese birds, this research analyzes and compares the similarities and differences between the formation of bird names in two languages. These names are mostly formed by compounding method. The typical construction form of Chinese bird names is “differential morpheme + classifed morpheme” whereas the typical construction form of Vietnamese bird names is “classifed morpheme + differential morpheme”. In addition, monosyllabic bird names in Vietnamese are nearly twice that of Chinese. The reason is that the polyphonic trend in Vietnamese is not as strong as Chinese, and there are a lot of words borrowed from Chinese.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isozhvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subject构词法vi
  dc.subject鸟类名称vi
  dc.subject汉语vi
  dc.subject越南语vi
  dc.subject对比分析vi
  dc.title汉越鸟类名称构词法对比研究vi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  dc.description.generalnoteWord formation, bird names, Chinese, Vietnamese, contrastive analysis.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :