TỪ CHỈ SỐ 1, 2, 3 TRONG THÀNH NGỮ NHẬT VÀ VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA - Ứng dụng giảng dạy thành ngữ có từ chỉ số Một, Hai, Ba trong giờ dạy tiếng Nhật tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67507TỪ CHỈ SỐ 1, 2, 3 TRONG THÀNH NGỮ NHẬT VÀ VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA - Ứng dụng giảng dạy thành ngữ có từ chỉ số Một, Hai, Ba trong giờ dạy tiếng Nhật tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67507