Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorỨng, Thùy Linh-
dc.date.accessioned2019-10-02T03:45:34Z-
dc.date.available2019-10-02T03:45:34Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Đào Duy Anh (1975), Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 2. Nguyễn Tài Cẩn (1985), Một số vấn đề về chữ Nôm, Hà Nội: Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 3. Nguyễn Tài Cẩn (2000), Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Nguyễn Tài Cẩn (2001), Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Phan Văn Các (1985), Giáo trình Hán Nôm, Hà Nội: Nxb Giáo dục. 6. Trần Văn Giáp (1990), Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, tập 2, Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 7. 傅成劼(1993),越南的 “喃字” ,语文建设,第4期。 8. 韩凤海(2002),论越南喃字文学的几个特点,解放军外语大学学院学报,第9期。 9. 李瑾(2008),浅谈汉语对越南喃字形成的影响,昆明治金高等专科学校学报,第11期。 10. 李亚舒(1990),越南喃字及其翻译问题,东南亚,第7期。 11. 阮越雄(2014),越南国语字的发展及其代替汉字和喃字的过程,语言研究,第1期。 12. 祁广谋(2003),越南喃字的发展演变及其文化阐释,解放军外语大学学院学报,第1期。2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 389 13. 杨垂扬(2012),浅谈越南喃字与汉字之关系,现代语文,第6期。 14. 阮延贤(2012),越南语音系与喃字研究,复旦大学博士学位论文。 15. 宋文长(2008),冰凤与潜流——越南汉字文化传承模式现代变迁研究,西南博士学位 论文。 16. 黄氏惠(2015),越南喃字与中国壮族方块字比较研究,广西民族大学硕士学位论文。 17. 袁静(2009),论15-16世纪中越文化交流,郑州大学历史学院硕士学位论文。vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67517-
dc.description.abstract在历史上,越南使用的汉字也许已有许多类型丰富、存在着在不同的字典。根 据语言标准可以将越南汉字字典分为四小类:第一是,单语词典(汉—汉词典);第 二是,汉喃词典;第三是,汉—喃—泰民多语言词典;第四是,汉—喃—拉丁法多 语言词典。虽然如此分类,但有时候第一类和第二类融合在一起。例如:十四世纪 的《南药国语赋》、十五世纪的《指南品汇》、十六世纪的《指南幼学备品夹韵》 (约1718年)、十八世纪法性禅师《指南玉音解义》、十八世纪吴时任《三千字》、 十九世纪范廷琥《日用常谈》、十九世纪嗣德帝《嗣德圣制字学解义歌》、十九世 纪阮文珊《大南国语》、十九末二十初邓春榜《南方名物备考》、《难字解音》( 作者与年代不详)、武国珍《千字文解音》、《字类演义》(作者与年代不详)等 双语辞典。其中,《南方名物备考》(下文简称《备考》)有邓春榜等人经细心 考察编撰进行对汉语词的详细解释以及对越南产物的具体记载。虽然《南方名物备 考》汉喃辞典是越南汉字与喃字辞典中最有特点的部分,但截至目前,学术界对此 类书籍的价值没有足够的重视。经过我们的调查得知,学术界对汉喃《南方名物备 考》的研究成果还很零散,就是从数量上看也是寥寥无几,更谈不上什么系统而全 面的研究。由此,开展系统而全面的越南汉喃《南方名物备考》辞典研究显得尤为 急迫和重要。在此文章我们先初探这本汉喃辞典《南方名物备考》的主要特点。vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isozhvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subject《南方名物备考》vi
dc.subject文字vi
dc.subject汉喃vi
dc.subject辞典vi
dc.title汉喃双语辞典《南方名物备考》初探vi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • ỨNG THÙY LINH.pdf
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorỨng, Thùy Linh-
  dc.date.accessioned2019-10-02T03:45:34Z-
  dc.date.available2019-10-02T03:45:34Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Đào Duy Anh (1975), Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 2. Nguyễn Tài Cẩn (1985), Một số vấn đề về chữ Nôm, Hà Nội: Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 3. Nguyễn Tài Cẩn (2000), Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Nguyễn Tài Cẩn (2001), Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá, Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Phan Văn Các (1985), Giáo trình Hán Nôm, Hà Nội: Nxb Giáo dục. 6. Trần Văn Giáp (1990), Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, tập 2, Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 7. 傅成劼(1993),越南的 “喃字” ,语文建设,第4期。 8. 韩凤海(2002),论越南喃字文学的几个特点,解放军外语大学学院学报,第9期。 9. 李瑾(2008),浅谈汉语对越南喃字形成的影响,昆明治金高等专科学校学报,第11期。 10. 李亚舒(1990),越南喃字及其翻译问题,东南亚,第7期。 11. 阮越雄(2014),越南国语字的发展及其代替汉字和喃字的过程,语言研究,第1期。 12. 祁广谋(2003),越南喃字的发展演变及其文化阐释,解放军外语大学学院学报,第1期。2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 389 13. 杨垂扬(2012),浅谈越南喃字与汉字之关系,现代语文,第6期。 14. 阮延贤(2012),越南语音系与喃字研究,复旦大学博士学位论文。 15. 宋文长(2008),冰凤与潜流——越南汉字文化传承模式现代变迁研究,西南博士学位 论文。 16. 黄氏惠(2015),越南喃字与中国壮族方块字比较研究,广西民族大学硕士学位论文。 17. 袁静(2009),论15-16世纪中越文化交流,郑州大学历史学院硕士学位论文。vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67517-
  dc.description.abstract在历史上,越南使用的汉字也许已有许多类型丰富、存在着在不同的字典。根 据语言标准可以将越南汉字字典分为四小类:第一是,单语词典(汉—汉词典);第 二是,汉喃词典;第三是,汉—喃—泰民多语言词典;第四是,汉—喃—拉丁法多 语言词典。虽然如此分类,但有时候第一类和第二类融合在一起。例如:十四世纪 的《南药国语赋》、十五世纪的《指南品汇》、十六世纪的《指南幼学备品夹韵》 (约1718年)、十八世纪法性禅师《指南玉音解义》、十八世纪吴时任《三千字》、 十九世纪范廷琥《日用常谈》、十九世纪嗣德帝《嗣德圣制字学解义歌》、十九世 纪阮文珊《大南国语》、十九末二十初邓春榜《南方名物备考》、《难字解音》( 作者与年代不详)、武国珍《千字文解音》、《字类演义》(作者与年代不详)等 双语辞典。其中,《南方名物备考》(下文简称《备考》)有邓春榜等人经细心 考察编撰进行对汉语词的详细解释以及对越南产物的具体记载。虽然《南方名物备 考》汉喃辞典是越南汉字与喃字辞典中最有特点的部分,但截至目前,学术界对此 类书籍的价值没有足够的重视。经过我们的调查得知,学术界对汉喃《南方名物备 考》的研究成果还很零散,就是从数量上看也是寥寥无几,更谈不上什么系统而全 面的研究。由此,开展系统而全面的越南汉喃《南方名物备考》辞典研究显得尤为 急迫和重要。在此文章我们先初探这本汉喃辞典《南方名物备考》的主要特点。vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isozhvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subject《南方名物备考》vi
  dc.subject文字vi
  dc.subject汉喃vi
  dc.subject辞典vi
  dc.title汉喃双语辞典《南方名物备考》初探vi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • ỨNG THÙY LINH.pdf
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :