Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nga-
dc.date.accessioned2019-10-02T04:33:28Z-
dc.date.available2019-10-02T04:33:28Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Việt, Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng. 2. 吉常宏(2001) ,汉语称谓大词典,河北教育出版社。 3. Nguyễn Văn Chiến (1993), Từ xưng hô trong tiếng Việt, Hà Nội: Nxb ĐHNN Hà Nội. 4. Nguyễn Văn Khang (chủ biên) (1996), Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt, Hà Nội: Nxb Văn hoá Thông tin. 5. 丁金国(1981),对比语言学及应用,河北大学学报,第2期。 6. 吉凤娥,赵利伟(2005),汉语夫妻称谓语的古今嬗变,内蒙古社会科学,第3期。 7. Khuất Thị Lan (2014), "Xưng hô trong giao tiếp vợ chồng nông dân người Việt (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học giai đoạn 1930-1945)", Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số7/2014: 18-25. 8. 梁丽(2010),从社会语言学视角看配偶称谓语的历时演变,程度大学学报,第9期。 9. 许之所、张文娟(2009),汉语夫妻称谓研究,学术论坛, 2009年,第7期。 10. Phạm Ngọc Hàm (2004), "Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán (trong sự so sánh với tiếng Việt)", Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường ĐH KHXH và Nhân văn - ĐHQGHN.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67526-
dc.description.abstract语言是人们交际的重要工具。在日常生活中,说话人必然经常提及或招呼道 某个人,这时就要运用称谓语。夫妻是构成家庭关系的主要因素,它既没有长幼尊 卑的差别,也不是普通平辈的关系。因此,夫妻称谓语相对其他亲朋好友间的称呼 内容更为丰富,形式也更加多样。妻称谓在汉语、越南语都十分丰富,尤其是面 称。中越两国作为一衣带水的邻邦,自古以来交流不断。尽管中越两国人民在价值 判断方面有许多相似之处,但在社会制度、文化形式、民族心理等方面仍有一定差 异。研究通过丰富的语料把汉越夫妻称谓语面称在形式上和使用上进行对比指出两 者之间的相同点与不同点,并且通过两种语言的传统文化、社会观念等方面指出差 异的归根原因。vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isozhvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subject夫妻vi
dc.subject称谓vi
dc.subject面称vi
dc.subject对比vi
dc.title汉越夫妻称谓面称对比vi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ NGA.pdf
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nga-
  dc.date.accessioned2019-10-02T04:33:28Z-
  dc.date.available2019-10-02T04:33:28Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Việt, Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng. 2. 吉常宏(2001) ,汉语称谓大词典,河北教育出版社。 3. Nguyễn Văn Chiến (1993), Từ xưng hô trong tiếng Việt, Hà Nội: Nxb ĐHNN Hà Nội. 4. Nguyễn Văn Khang (chủ biên) (1996), Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt, Hà Nội: Nxb Văn hoá Thông tin. 5. 丁金国(1981),对比语言学及应用,河北大学学报,第2期。 6. 吉凤娥,赵利伟(2005),汉语夫妻称谓语的古今嬗变,内蒙古社会科学,第3期。 7. Khuất Thị Lan (2014), "Xưng hô trong giao tiếp vợ chồng nông dân người Việt (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học giai đoạn 1930-1945)", Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số7/2014: 18-25. 8. 梁丽(2010),从社会语言学视角看配偶称谓语的历时演变,程度大学学报,第9期。 9. 许之所、张文娟(2009),汉语夫妻称谓研究,学术论坛, 2009年,第7期。 10. Phạm Ngọc Hàm (2004), "Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán (trong sự so sánh với tiếng Việt)", Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường ĐH KHXH và Nhân văn - ĐHQGHN.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67526-
  dc.description.abstract语言是人们交际的重要工具。在日常生活中,说话人必然经常提及或招呼道 某个人,这时就要运用称谓语。夫妻是构成家庭关系的主要因素,它既没有长幼尊 卑的差别,也不是普通平辈的关系。因此,夫妻称谓语相对其他亲朋好友间的称呼 内容更为丰富,形式也更加多样。妻称谓在汉语、越南语都十分丰富,尤其是面 称。中越两国作为一衣带水的邻邦,自古以来交流不断。尽管中越两国人民在价值 判断方面有许多相似之处,但在社会制度、文化形式、民族心理等方面仍有一定差 异。研究通过丰富的语料把汉越夫妻称谓语面称在形式上和使用上进行对比指出两 者之间的相同点与不同点,并且通过两种语言的传统文化、社会观念等方面指出差 异的归根原因。vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isozhvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subject夫妻vi
  dc.subject称谓vi
  dc.subject面称vi
  dc.subject对比vi
  dc.title汉越夫妻称谓面称对比vi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ NGA.pdf
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :