Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bảo Ngân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vĩnh Bình-
dc.date.accessioned2019-10-03T07:42:04Z-
dc.date.available2019-10-03T07:42:04Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. 陈琦(1997),当代教育心理学,北京:北京师范大学出版社。 2. 韩进之(1989),教育心理学纲要,北京:人民教育出版社。 3. 何克抗(2008),信息技术与课程整合理论,北京:北京师范大学出版社。 4. 黄华明(1998),应用现代教育技术研究,辽宁:辽宁人民出版社。 5. 黄超文(2009),教育心理学,北京:北京教育出版社。 6. 谢利民(1998),现代教学论纲要,陕西:陕西人民教育出版社。 7. 李康(1999),从行为主义到认知主义,电化教育研究,第6期。 8. Nguyễn Quang Thuấn (2017), "Từ lý thuyết kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội", Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, tập 33, số 4 (2017): 137-148. 9. 孙艳、王大伟(2003), 输人与输出对口语发展的影响,外语教学,第7期。 10. Trần Thị Phương Huyền (2014), "Sử dụng củng cố tích cực trong dạy học dựa trên quan điểm của B.F.Skinner", Tạp chí Giáo dục, số 332 (2-4/2014): 29-30. 11. Trương Thu Hường (2016), "Vai trò của thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt", Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 12 (2016): 141-143. 12. 叶增编(2006),建构主义学习理论与行为主义、认知主义关键特征之比较,现代远程 教育研究,第4期。 13. 徐英(2007),中学物理课程资源的开发探究,辽宁师范大学硕士学位论文。vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67541-
dc.description.abstract20世纪以来,国外学习理论从心理学意义上区分,大致可以归纳为四大派别, 即人本主义理论、建构主义理论、行为主义理论及认知主义理论。在提倡教育创新 的今天,健构主义学习理论在世界范围内的影响日益扩大,有很多学者认为健构主 义学习理论特别适合于多媒体教学中的学习环境,并把它看作是指导多媒体教学的 重要理论基础之一。本文首先对建构主义学习理论进行简单的介绍,然后再详细分 析其在设计汉语多媒体络教学中的几个教学模块中的应用。Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the psychological aspects, which can be roughly classifed into four major factions: humanism theory, constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational innovation, the influence of cognitive and constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars believe that the cognitive and constructivist learning theories are particularly suitable for the learning environment in multimedia teaching. It is regarded as one of the important theoretical foundations for guiding multimedia teaching. This paper frst introduces constructivist learning theory briefly, and then analyzes its application in designing several teaching modules in Chinese multimedia teaching.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isozhvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subject建构主义学习理论vi
dc.subject汉语听说技能vi
dc.subject多媒体教学vi
dc.title建构主义理论在汉语听说技能多媒体教学中的应用vi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN ; Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốcvi
dc.description.generalnoteConstructivist learning theory, Chinese listening and speaking skills, multimedia teaching.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN, NGUYỄN THỊ VĨNH BÌNH.pdf
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bảo Ngân-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vĩnh Bình-
  dc.date.accessioned2019-10-03T07:42:04Z-
  dc.date.available2019-10-03T07:42:04Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. 陈琦(1997),当代教育心理学,北京:北京师范大学出版社。 2. 韩进之(1989),教育心理学纲要,北京:人民教育出版社。 3. 何克抗(2008),信息技术与课程整合理论,北京:北京师范大学出版社。 4. 黄华明(1998),应用现代教育技术研究,辽宁:辽宁人民出版社。 5. 黄超文(2009),教育心理学,北京:北京教育出版社。 6. 谢利民(1998),现代教学论纲要,陕西:陕西人民教育出版社。 7. 李康(1999),从行为主义到认知主义,电化教育研究,第6期。 8. Nguyễn Quang Thuấn (2017), "Từ lý thuyết kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội", Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, tập 33, số 4 (2017): 137-148. 9. 孙艳、王大伟(2003), 输人与输出对口语发展的影响,外语教学,第7期。 10. Trần Thị Phương Huyền (2014), "Sử dụng củng cố tích cực trong dạy học dựa trên quan điểm của B.F.Skinner", Tạp chí Giáo dục, số 332 (2-4/2014): 29-30. 11. Trương Thu Hường (2016), "Vai trò của thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt", Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 12 (2016): 141-143. 12. 叶增编(2006),建构主义学习理论与行为主义、认知主义关键特征之比较,现代远程 教育研究,第4期。 13. 徐英(2007),中学物理课程资源的开发探究,辽宁师范大学硕士学位论文。vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67541-
  dc.description.abstract20世纪以来,国外学习理论从心理学意义上区分,大致可以归纳为四大派别, 即人本主义理论、建构主义理论、行为主义理论及认知主义理论。在提倡教育创新 的今天,健构主义学习理论在世界范围内的影响日益扩大,有很多学者认为健构主 义学习理论特别适合于多媒体教学中的学习环境,并把它看作是指导多媒体教学的 重要理论基础之一。本文首先对建构主义学习理论进行简单的介绍,然后再详细分 析其在设计汉语多媒体络教学中的几个教学模块中的应用。Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the psychological aspects, which can be roughly classifed into four major factions: humanism theory, constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational innovation, the influence of cognitive and constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars believe that the cognitive and constructivist learning theories are particularly suitable for the learning environment in multimedia teaching. It is regarded as one of the important theoretical foundations for guiding multimedia teaching. This paper frst introduces constructivist learning theory briefly, and then analyzes its application in designing several teaching modules in Chinese multimedia teaching.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isozhvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subject建构主义学习理论vi
  dc.subject汉语听说技能vi
  dc.subject多媒体教学vi
  dc.title建构主义理论在汉语听说技能多媒体教学中的应用vi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN ; Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốcvi
  dc.description.generalnoteConstructivist learning theory, Chinese listening and speaking skills, multimedia teaching.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN, NGUYỄN THỊ VĨNH BÌNH.pdf
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :