Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phượng-
dc.date.accessioned2019-10-03T08:05:25Z-
dc.date.available2019-10-03T08:05:25Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. 蔡 雯 (2012)新闻编辑学,北京:人民大学出版社。 2. 常敬宇(1995)汉语词汇与文化,北京:北京大学出版社。 3. Nguyễn Văn Khang (2013), Từ ngoại lai trong tiếng Việt, TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 4. Vũ Quang Hào (2012), Ngôn ngữ báo chí. Hà Nội: Nxb Thông tấn. 5. Hoàng Anh (1999), “Thử phân loại tiêu đề các văn bản báo chí”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 9/1999: 5-11. 6. 杜氏青玄(2017),越南《人民报》新闻标题语言特点及翻译,国际汉语,第2期。 7. Đỗ Thị Thanh Huyền (2015), “Bàn về đặc điểm đầu đề bài viết trên báo nhân dân”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 10: 59-74. 8. Phạm Ngọc Hàm, Ngô Minh Nguyệt (2015), “Đôi nét về đặc điểm tiêu đề bài học trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 537 9. Trần Thị Thu Hiền (2012), Đặc điểm tiêu đề văn bản báo chí, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. 10. 庞丽华(2009)当代汉语、越南语新词语比较研究,广西民族大学硕士论文。 11. 梅草原(2015)中越报纸新闻标题比较浅析,科幻世界杂志社,第28期。 12. 吴翠芹(2005)缩略语及其与原词语的关系,《广西社会科学》,广西壮族自治区社会 科学界联合会,第3期。vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67546-
dc.description.abstract新闻标题被誉为新闻的眼睛,是新闻内容的精华之所在,正如俗话所说“题 好一半文”。借助标题,读者可迅速选择自己需要阅读的新闻。随着时代的发展,新闻 标题的词汇也出现了一些新的形式,如缩略词、生造词、外来词等。因此深入研究 新闻标题特别是新闻标题词汇特点具有较强的理论价值和实践意义。本文以《人民 日报》的要闻版标题作为资料进行描写分析加以说明论点,时间跨度为2017年至 2018年。vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isozhvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subject汉语新闻vi
dc.subject标题vi
dc.subject词汇特点vi
dc.title浅析汉语新闻标题的词汇特点vi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG.pdf
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phượng-
  dc.date.accessioned2019-10-03T08:05:25Z-
  dc.date.available2019-10-03T08:05:25Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. 蔡 雯 (2012)新闻编辑学,北京:人民大学出版社。 2. 常敬宇(1995)汉语词汇与文化,北京:北京大学出版社。 3. Nguyễn Văn Khang (2013), Từ ngoại lai trong tiếng Việt, TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 4. Vũ Quang Hào (2012), Ngôn ngữ báo chí. Hà Nội: Nxb Thông tấn. 5. Hoàng Anh (1999), “Thử phân loại tiêu đề các văn bản báo chí”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 9/1999: 5-11. 6. 杜氏青玄(2017),越南《人民报》新闻标题语言特点及翻译,国际汉语,第2期。 7. Đỗ Thị Thanh Huyền (2015), “Bàn về đặc điểm đầu đề bài viết trên báo nhân dân”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 10: 59-74. 8. Phạm Ngọc Hàm, Ngô Minh Nguyệt (2015), “Đôi nét về đặc điểm tiêu đề bài học trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 537 9. Trần Thị Thu Hiền (2012), Đặc điểm tiêu đề văn bản báo chí, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. 10. 庞丽华(2009)当代汉语、越南语新词语比较研究,广西民族大学硕士论文。 11. 梅草原(2015)中越报纸新闻标题比较浅析,科幻世界杂志社,第28期。 12. 吴翠芹(2005)缩略语及其与原词语的关系,《广西社会科学》,广西壮族自治区社会 科学界联合会,第3期。vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67546-
  dc.description.abstract新闻标题被誉为新闻的眼睛,是新闻内容的精华之所在,正如俗话所说“题 好一半文”。借助标题,读者可迅速选择自己需要阅读的新闻。随着时代的发展,新闻 标题的词汇也出现了一些新的形式,如缩略词、生造词、外来词等。因此深入研究 新闻标题特别是新闻标题词汇特点具有较强的理论价值和实践意义。本文以《人民 日报》的要闻版标题作为资料进行描写分析加以说明论点,时间跨度为2017年至 2018年。vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isozhvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subject汉语新闻vi
  dc.subject标题vi
  dc.subject词汇特点vi
  dc.title浅析汉语新闻标题的词汇特点vi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG.pdf
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :