Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67563Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67563