Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67570Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67570