Kinh nghiệm phát triển OER tại thư viện trường đại học Thăng Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67628

Kinh nghiệm phát triển OER tại thư viện trường đại học Thăng Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67628