Kết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67629

Kết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67629