Nghiên cứu tổng hợp, chuyển hóa và hoạt tính sinh học của một số xeton a,b-không no từ các dẫn xuất axetylbenzocumarin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67678Nghiên cứu tổng hợp, chuyển hóa và hoạt tính sinh học của một số xeton a,b-không no từ các dẫn xuất axetylbenzocumarin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67678