Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng ngành Hà Nội học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67688Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng ngành Hà Nội học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67688