Tổng hợp Dimethyl 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl) Sucinate làm tác nhân điều chế Homoharringtonine.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67694Tổng hợp Dimethyl 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl) Sucinate làm tác nhân điều chế Homoharringtonine.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67694