Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thử hoạt tính sinh học của một số phức của các nguyên tố chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67700Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thử hoạt tính sinh học của một số phức của các nguyên tố chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67700