Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của (y-aryl)pyridinoazacrao ete.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67701Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của (y-aryl)pyridinoazacrao ete.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67701