Nghiên cứu xây dựng vườn bảo tồn gen cây thuốc quí ở khu vực Ba Vì nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67706Nghiên cứu xây dựng vườn bảo tồn gen cây thuốc quí ở khu vực Ba Vì nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67706