Đánh giá thực trạng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường Đại học thành viên thuộc ĐHQGHN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67713Đánh giá thực trạng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường Đại học thành viên thuộc ĐHQGHN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67713