Tự do hóa thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) : Tác động và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67715Tự do hóa thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) : Tác động và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67715