Nghiên cứu phản ứng oxi hóa ankylaromatics trên xúc tác nanoperovskit LaACoCuO3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67724Nghiên cứu phản ứng oxi hóa ankylaromatics trên xúc tác nanoperovskit LaACoCuO3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67724