Phát triển năng lực họp tác cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hi đrocacbon – Hoá học hữu cơ 11 – Trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67749Phát triển năng lực họp tác cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hi đrocacbon – Hoá học hữu cơ 11 – Trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67749