Quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 621401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67775Quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 621401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67775