Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Mến-
dc.date.accessioned2019-10-14T03:30:31Z-
dc.date.available2019-10-14T03:30:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. M. (2018). Quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode62140114-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67775-
dc.description.abstract1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kinh nghiệm quốc tế về quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học và bài học cho Việt Nam. 2. Về thực tiễn: Luận án đã: - Hệ thống hóa các chủ trương của Nhà nước về quản lí tài chính cơ sở đào tạo đại học (đơn vị sự nghiệp) ở Việt Nam; đặc biệt là các chủ trương chính sách về tài chính của đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc cơ chế Đảng quản lí. - Tổ chức điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá các nội dung: Thực trạng tài chính, tổ chức và cơ chế hoạt động tài chính tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực trạng thực hiện các chức năng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm: Về xây dựng kế hoạch các nguồn quản lí tài chính cơ sở đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch tài chính; kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính; đánh giá chung về thực trạng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh. - Tác giả đã tổ chức triển khai thực nghiệm và thẩm định 01 giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lí tài chính và cán bộ quản lí khoa, phòng, ban”. Việc thực nghiệm giải pháp này thu được một số kết quả tích cực khẳng định hiệu quả của quy trình nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học giáo dụcvi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectGiáo dục đại họcvi
dc.titleQuản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 621401vi
dc.typeDissertationsvi
dc.identifier.lic378.106 NG-M 2018 / 05050003035-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Dissertations


 • 05050003035.pdf
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Thu Hằng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Mến-
  dc.date.accessioned2019-10-14T03:30:31Z-
  dc.date.available2019-10-14T03:30:31Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. M. (2018). Quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode62140114-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67775-
  dc.description.abstract1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kinh nghiệm quốc tế về quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học và bài học cho Việt Nam. 2. Về thực tiễn: Luận án đã: - Hệ thống hóa các chủ trương của Nhà nước về quản lí tài chính cơ sở đào tạo đại học (đơn vị sự nghiệp) ở Việt Nam; đặc biệt là các chủ trương chính sách về tài chính của đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc cơ chế Đảng quản lí. - Tổ chức điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá các nội dung: Thực trạng tài chính, tổ chức và cơ chế hoạt động tài chính tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực trạng thực hiện các chức năng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm: Về xây dựng kế hoạch các nguồn quản lí tài chính cơ sở đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch tài chính; kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính; đánh giá chung về thực trạng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh. - Tác giả đã tổ chức triển khai thực nghiệm và thẩm định 01 giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lí tài chính và cán bộ quản lí khoa, phòng, ban”. Việc thực nghiệm giải pháp này thu được một số kết quả tích cực khẳng định hiệu quả của quy trình nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học giáo dụcvi
  dc.subjectTài chínhvi
  dc.subjectGiáo dục đại họcvi
  dc.titleQuản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 621401vi
  dc.typeDissertationsvi
  dc.identifier.lic378.106 NG-M 2018 / 05050003035-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Dissertations


 • 05050003035.pdf
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :