A contrastive analysis of English and Vietnamese puns in newspaper headlines = Đối chiếu chơi chữ tiếng Anh và tiếng Việt trong tiêu đề báo chí. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67786A contrastive analysis of English and Vietnamese puns in newspaper headlines = Đối chiếu chơi chữ tiếng Anh và tiếng Việt trong tiêu đề báo chí. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67786