汉越网络新闻标题语言特点对比研究 = Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo mạng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67789汉越网络新闻标题语言特点对比研究 = Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo mạng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67789