Phát triển năng lực tự học của sinh viên trong học tập chương “Động lực học chất điểm” ở chương trình Vật lí đại cương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67846Phát triển năng lực tự học của sinh viên trong học tập chương “Động lực học chất điểm” ở chương trình Vật lí đại cương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67846